ما در جستجوی سلامت جمعی هستیم

اولین تست دستگاه سرنوکوتر

تست سرنوکوتر بر روی سگ ۲۲ تیرماه۱۳۹۸
 
 

پایان فاز animal lab

تست دستگاه سرنوکوتر در عمل تانسیلکتومی ۹ مرداد ماه ۱۳۹۸