ما در جستجوی سلامت جمعی هستیم؛ در این شرکت که زیر نظر مرکز رشد تجهیزات
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است، ما ایده های نوآورانه خود را به محصولات
و خدمات فناورانه تبدیل می کنیم
.

نسل ابن سینا گروهی متشکل از پژوهشگران و فناوران دانشگاه مهندسی شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و بیرجند است که فعالیت خود را به صورت رسمی از تیرماه 97 شروع کرده است. ما در کنار هم جمع شده ایم که ایده های فناورانه ای را که حقیقتا می توانند مشکلی از بیماران و تیم جراحی را حل کنند، به تولید برسانیم.